УСЛУГИ

Какво можем да предложим?

adult, book, education-18598.jpg

Счетоводни услуги

Счетоводство и контрол
 • Изготвяне на счетоводна политика;
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента;
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента;
 • Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия;
 • Самостоятелно междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия;
 • Консултации във връзка със счетоводното законодателство;
 • Счетоводно отчитане на подотчетни лица;
 • Месечно, тримесечно и/или годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия;
 • Други услуги, съобразени със специфични изисквания на клиента;

Данъчно, осигурително и трудово право

 • Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация
 • Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност)
 • Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
 • Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
 • Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране
 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване натрудови договори
 • Издаване на фактури от името на клиента
earnings, money, business-5567652.jpg
scale, woman, weight-3356284.jpg

Професионални правни услуги

 • Фирмени регистрации;
 • Сливания, придобивания, вливания;
 • Борсови сделки;
 • Съвместни дружества;
 • Несъстоятелност;
 • Лицензи и концесии;
 • Търговски договори;
 • Търгове;
 • Обществени поръчки;
 • Аутсорсинг;
 • Арбитраж и медиация;
 • Търговски спорове;
 • Административни спорове;
 • Спорове за интелектуална собственост и агентство;
 • Трудово право;
 • Всички правни аспекти на недвижимо имущество;
БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Свържете се с нас

Една консултация може да спести стотици на вашия бизнес. Говорете със счетоводител и адвокат днес.